Rate this post
Số lượng Kích thước Đơn giá (VNĐ)
50 – 100 băng rôn 0.8m x 1.6m 240.000
0.8m x 1.8m 250.000
0.8m x 2m 260.000
0.8m x 2.4m 270.000
100 – 200 băng rôn 0.8m x 1.6m 230.000
0.8m x 1.8m 240.000
0.8m x 2m 250.000
0.8m x 2.4m 260.000
200 – 500 băng rôn 0.8m x 1.6m 220.000
0.8m x 1.8m 230.000
0.8m x 2m 240.000
0.8m x 2.4m 250.000
500 – 1000 băng rôn 0.8m x 1.6m 210.000
0.8m x 1.8m 220.000
0.8m x 2m 230.000
0.8m x 2.4m 240.000